Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 2

Weiwa Kan 2:34-46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
34Pwe pein Depit sohte kohdahla nanleng; ahpw e patohwan, Kaun-o ketin mahsanihong ei Kaun: ketidi met ni palimauni,
35I lao pahn wiahkihla omwi imwintihti kan utupen aluweluwomwi kan.’
36“Eri, aramas en Israel kan koaros en uhdahn ese ni mehlel pwe Sises me kumwail pasurdiong nin lohpwuwo, iei ih me Koht ketin kasapwilada pwe en Kaun oh Mesaia!”
37Eri, ni aramas akan ar rongehr met, re ahpw pahtoukihla mehlel oh patohwanohng Piter oh wahnpoaron teiko, “Riat ako, dahme se pahn wia?”
38Piter ahpw sapengkin irail, “Emenemen kumwail en koluhla oh wiliakapwala, oh pil papidaisla ni mwaren Sises Krais, pwe dipamwail kan en lapwada; kumwail ahpw pahn ale Ngehn Sarawi, iei kalahngan ehu sang rehn Koht.
39Pwe sapwellimen Koht inou wiawihongehr kumwail oh noumwail seri kan, oh pil ong irail kan me dohsang kumwail—irail koaros me Kaun-o, atail Koht kin ketin malipe.”
40Piter ahpw panawih irail oh koangngoangehkin irail padahk tohto: “Kumwail doarehsang kumwail kalokolok kan me pahn lelohng aramas suwed pwukat!”
41Eri, me tohtohie pwosonla eh padahk oh papidaisla, oh kereniong aramas silikid me towehla pwihno rahno.
42Re kin poadidiong ale padahk sang rehn wahnpoaron ko, oh miniminiong me pwosonlahr akan; re pil kin iang irail sakpene ni ar kin iang kapakap oh sarawien pilitikihpeseng pilawao.
43Manaman kapwuriamwei tohtohie me wahnpoaron ako kin wiahda, me kahrehiong emenemen eh lemmwinkidahr.
44Irail me pwosonlahr ako nannantihongete arail miniminpene oh pil kin sawaskipene arail dipwisou kan.
45Oh re kin netikihla sapwarail kan oh dipwisou kan oh nehkpeseng mwohni kan nanpwungarail, nin duwen me emenemen kin anahne.
46Rahn koaros re kin tuhpene wiahki ehu nan Tehnpas Sarawio, oh kin ehupene nan imwarail kan ni ar kin sakpene oh pilitikihpesng pilawao ni peren oh aktikitik.

Read Weiwa Kan 2Weiwa Kan 2
Compare Weiwa Kan 2:34-46Weiwa Kan 2:34-46