Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 13

Weiwa Kan 13:23-38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
23Eri, emen kisehn kadaudok en Depit, Sises, iei ih me Koht ketin kasapwiladahr pwe en Sounkomourpen mehn Israel, nin duwen me e ketin inoukidahr.
24Eri, mwohn Sises eh tapihada sapwellime doadoahk, Sohn ahpw padahkihong aramas en Israel kan koaros re en koluhla, kawiliakapwahda mourirail oh papidaisla.
25Eri, ni en Sohn eh kereniongehr kanekehla eh doadoahk, e ahpw mahsanihong aramas akan, ‘Ihs me kumwail medemedewe ong ie? Kaidehn ngehi me kumwail kin kasikasiko. Ahpw kumwail rong! Emen pahn ketido mwuri, me pein ngehi sohte warohng en kihsang sapwellime suht ni aluweluwe kan.’
26“Riei ko, kadaudok en Eipraam ko, oh mehn liki kan me mi met me kin kaudok ong Koht, iei kitail me rongen komour wet pekederdohng!
27Pwe aramas akan me kin kousoan Serusalem, oh arail kaun akan, re sohte ese me iei ih me Sounkomour, oh re pil sohte wehwehki mahsen en soukohp ako me kin wadawad ni rahnen Sapad akan koaros. Ahpw irail kapwaiadahr mahsen en soukohp ako ni arail kemehla Sises.
28Ni arail sohte kak diarada kahrepe ehu me re kak kemehkihla, re ahpw peki rehn Pailet en kemehla.
29Eri, mwurin arail wiahier soahng koaros me Pwuhk Sarawi mahsanih duwen ih, re ahpw kihdihsang nin lohpwuwo oh nekidediong nan sousou ehu.
30Ahpw Koht ketin kaiasada Sises sang mehla,
31oh erein rahn tohto, irail kan me ieiangehr ih seiloak sang Kalili lel Serusalem ahpw uduhdiahl ih. Met iei irail me wia sapwellime sounkadehde ong aramas en Israel kan.
32Eri, iet kiht me pil wadohng kumwail Rongamwahu wet: duwen me Koht ketin inoukihong atail pahpa kahlap ako e ahpw ketin kapwaiadahr; pwe met e ketin kapwaiong kitail me wia kadaudokarail, ni eh ketin kaiasada Sises. Duwen eh ntingdier nan Melkahka keriau: ‘Kowe nei pwutak, rahnwet I wialahr Semomw.’
34Oh iet duwen me Koht ketin mahsaniheki duwen eh kaiasada sang mehla, pwe e sohte pahn mwerpeseng nan sousou: ‘I pahn ketikihong uhk wahu oh kapai mehlel kan me I inoukihongehr Depit.’
35Nin duwen me e pil mahsanih ekis wasa: ‘Komwi sohte pahn ketin mweidohng sapwellimomwi ladu loalopwoato en mwerpeseng nan sousou.’
36Pwe Depit kin papah sapwellimen Koht kosonned kan nan eh ahnsou. Eri, e ahpw sipallahr oh seridier limwahn eh pahpa kahlap ako; oh e pil mwerpeseng nan sousou.
37Ahpw ih me Koht ketin kaiasada sang mehla sohte mwerpeseng nan sousou.
38Kumwail koaros riei ko, en ese ni mehlel me Sises me kahrehda padahk en lapwapen dihp akan eh kowohng kumwail. Kumwail en pil ese me mehmen me pwoson pahn saledeksang dipe kan koaros me Kosonned en Moses sohte kak kasaladakasang kumwail.

Read Weiwa Kan 13Weiwa Kan 13
Compare Weiwa Kan 13:23-38Weiwa Kan 13:23-38