Ang Dating Biblia (1905) - Araw-araw na taludtod

Salmo 103:12

Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin.

Salmo 103