Kitaabka Quduuska Ah

Axdiga Hore

BILOWGIIBAXNIINTIILAAWIYIINTIITIRINTIISHARCIGA KUNOQOSHADIISAYASHUUCAXAAKINNADARUUDSAMUU'EEL KOWAADSAMUU'EEL LABAADBOQORRADII KOWAADBOQORRADII LABAADTAARIIKHDII KOWAADTAARIIKHDII LABAADCESRAANEXEMYAAHESTEERAYUUBSABUURRADIIMAAHMAAHYADIIWACDIYAHIIGABAYGII SULAYMAANISHACYAAHYEREMYAAHBAROORASHADII YEREMYAAHYEXESQEELDAANYEELHOOSHEECAYOO'EELCAAMOOSCOBADYAAHYOONISMIIKAAHNAXUUMXABAQUUQSEFANYAAHXAGGAYSEKARYAAHMALAAKII

Axdiga Cusub

MARKOSLUUKOSYOOXANAAFALIMAHA RASUULLADAROOMA1 KORINTOS2 KORINTOSGALATIYAEFESOSFILIBOYKOLOSAY1 TESALONIIKA2 TESALONIIKA1 TIMOTEYOS2 TIMOTEYOSTIITOSFILEMONCIBRAANIYADAYACQUUB1 BUTROS2 BUTROS1 YOOXANAA2 YOOXANAA3 YOOXANAAYUUDASMUUJINTII

Copyright for Kitaabka Quduuska Ah
Copyright © 1979, 2008 Society for International Ministries -- Kenya
Translation by: SIM International

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that: