Święta Biblia

Stary Testament

RodzajuWyjściaKapłańskaLiczbPowtórzonegoJozuegoKsięga SędziówRutI SamuelaII SamuelaI KrólewskaII KrólewskaI KronikII KronikEzdraszaNehemiaszaEsteryHiobaPsalmówPrzysłówKaznodzieiPieśń nad PieśniamiIzajaszaJeremiaszaLamentacjeEzechielaDanielaOzeaszaJoelaAmosaAbdiaszaJonaszaMicheaszaNahumaHabakukaSofoniaszaAggeuszaZachariaszaMalachiasza

Nowy Testament

MarkaŁukaszaJanaDziejeRzymianI KoryntianII KoryntianGalacjanEfezjanFilipianKolosanI TesaloniczanII TesaloniczanI TymoteuszaII TymoteuszaTytusaFilemonaHebrajczykówJakubaI PiotraII PiotraI JanaII JanaIII JanaJudyObjawienie

Copyright for Święta Biblia
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei
Translation by: Fundacja Wrota Nadziei

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that: