Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 8:33-34 in Aguacateco

Help us?

Levítico 8:33-34 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

33 Nin quil cxe'l wok tzaj le yi ama'l kale atit yi puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj, tetz juk k'ej, na ya'stzun yi tiemp tetz xansa'n ib.
34 Yi Kataj Ryos ja cawun tzaj tan banle'n e'chk munla'tz chi mbajij te cobox k'eje'j, tan stzajse'n itil yil tzijuch.