Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 8:31-32 in Aguacateco

Help us?

Levítico 8:31-32 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Nintzun cawun Moisés scyetz Aarón tu yi e' cy'ajl: “Txicywoke'n yi chi'baj stzi' cunin yi puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj, nin ba'n cxwanwok te'j, le ite'n nin ama'la'tz. Nin ba'n lbaj yi pam ita'n yi qui'c xtx'amil yi at tul tal mi't. Ej inin tzituleja'tz, chi tal Kataj Ryos swetz, yi tlol i': ‘Yi Aarón tuml yi e' cy'ajl ilenin chiwank te yi chi'baje'j.’
32 Tajwe'n tan toque'n k'a'kl yi sowril yi chi'baj tu yi pam.