Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ncha'tz cabil yi xtxicun, tu yi ẍepu'il yi at scye'jak, tu yi at xe c'u'l nin tu yi ẍepu' yi at te yi xtx'otx', tajwe'n tz'el ticy'le'n tuml yi cob xtxicun.