Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 7:12 in Aguacateco

Help us?

Levítico 7:12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 Yi ko i'tz tan tyoẍi'n tetz Ryos yi oy, tajwe'n yil toy e'chk pam yi qui'c xtx'amil. Ba'n tak' e'chk pam yi co'si'nt tu aceit, nka ba'n tak' e'ch ẍec yi qui'c xtx'amil, nin yi ch'uli'n aceit tibaj. Ncha'tz ba'n ltoy junt jilwutz pam, yi na bnix te balaj jarin, yi co'si'n tu aceit.