Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 4:6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 4:6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Nin yil tz'opon tc'u'l yi mantial tetz molbil ibaj, copon mu'ul yi wi k'ab tul yi chich' yi cy'a'n ta'n, nin tzinwutz cu'n, tajwe'n yil stz'it nin juk tir te yi xbu'k yi ch'inlij swutz yi ama'l yi chin xan nin.