Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 3:15-16 in Aguacateco

Help us?

Levítico 3:15-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Ncha'tz tajwe'n tan pat-xe'n cabil yi xtxicun tu yi ẍepu'il, nin tajwe'n tan pat-xe'n yi xtx'otx' tu yi ẍepu'il, tuml yi ẍepu' yi at wutz coc.
16 Yil bnix yi xtxolbila'tz, tz'ocopon tzun yi pale'-tz tan pate'n tircu'n yi ẍepu'il tuml yi xtxicun tu yi xtx'otx' wi yi altar, na ni'cu'n chi i'tzk cumir yi na tzan toye'n tan tak'le'n ink'ej. Na tircu'n yi ẍepu'il i'tz wetz.