Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 3:1 in Aguacateco

Help us?

Levítico 3:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 ”Ko at jun yil tak' jun oy tan ẍchajle'n yi ja jal tzatzin paz skaxo'l tuch', tajwe'n yil toy jun mam tor nka jun tij wacẍ. Ej nin tajwe'n yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil.