Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 2:16 in Aguacateco

Help us?

Levítico 2:16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 Ma yil bnix yi jun oya'tz yi che'ja'nt, tajwe'n ben yi pale' tan pate'n mu'ẍ tal te yi oya'tz yi yujijt tu aceitil oliw, nin tu cyakil yi insens. Yi mu'ẍ triwa'tz tu yi aceitil oliw yi spat-xok, i'tz k'ajbil tircu'n yi oy. I'tz jun oy yi stz'e'ok, yi at wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.