Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:8-9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:8-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Ma ko chin me'ba' nin jun wunak, tan ẍchojle'n yi pwok yi bixba'nt, tajwe'n tzun tz'opontz tan yol tetz yi pale', tan tbite'n yi nicy'na' ẍchoje', xomquen tu' te yi walor yi jun yi sukin yi yol.
9 ”Ma jalu', yi ko i'tz jun awun yi suki'nt swetz, qui'c tzun rmeriltz tan xite'n yi jun trata'tz, na ja wi't xansij.