Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:30-32 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:30-32 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

30 ”Yi lajuji'n piẍ te yi e'chk cosech yi na je' wi yi cojbil, tu yi wutz e'chk tze' i'tz wetz.
31 Ma ko at jun na taj tan colpe'n mu'ẍ te yi lajuji'n piẍa'tz, tajwe'n tan ẍchojol yi jamel tuml o'i'n part te tircu'n yi jamel.
32 ”Jun te yi lajuj awun, tajwe'n tan tak'le'n swetz, na ya'stzun yi lajuji'n part,