Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:40-41 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:40-41 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

40 ”Ma yi e' ixonl yil chixomtzaj, mpe nink chinachon te chipaj tu chipaj yi e' chimam chite', yi e' yi oc tan contri'n swe'j tan yi cyajtza'kl yi chin pajpuj nin,
41 ilenin nocopon tan contri'n scye'j, nin swak'e' ama'l tan chibene'n pres chik'ab chicontr. Kalena's tzun chitx'ixwok nin chichoje' yi pajpal yi cyajtza'kl.