Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:28 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

28 ẍchi'chok inc'u'l tzite'j, nin cxincawse' wok jukt tir yi nimte'n cu'n q'uixbel sbne', tan yi ipajpal.