Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:10-11 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:10-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Nin cxwankwok te yi cosech triw yi colije't ita'n, nin tajwe'n tan tele'n tzaj ita'n le cu'lbel, tan icolol yi wutz yi ac'aj cosech.
11 ”Yi in wetz na'tok tzite'j, nin quil tzinxajslen wib tzite'j.