Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:5-8 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:5-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Nin quil je' jun cosech te yi triw yi na je'ul ẍchuc tul yi jun yoba'tz, nin quil molxij jun cosech te yi wutz yi uva yi na k'anax tul jun yoba'tz, na tajwe'n tan tujewe'n yi tx'otx'.
6 Poro yi e'chk takle'n yi ẍchuc na ch'uy tul yi juki'n yoba'tz xcyek tan ic'a'che'n len, yi axwok itetz, scyuch' yi e' imos, scyuch' yi e' ak'unwil, nin scyuch' yi e' awer nak yi najlche' tzixo'l.
7 Ncha'tz ba'n chiwan yi e' itawun, scyuch' yi e' smaron txuc te'j. Cyakil yi na je'ul ẍchuc ba'n xcon tetz iwa'.
8 ”Ej, nin tajwe'n tan itajlal juk tir juk yob, tan je'mpone'n tajlal tetz ca'wunak tu beluj yob.