Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:26 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 ”Ma jalu', ko i'tz jun itanum yi qui'c tetz xonl tan xcyewe'n tan colpe'n yi tx'otx', ba'n tz'oc il tan molche'n pu'k tan lok'olt tzitetz. Yil jal yi tajwe'n ta'n,