Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 24:22-23 in Aguacateco

Help us?

Levítico 24:22-23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 ”Na yi e'chk ca'wla'tz nicy' nintu' sbne' scyetz yi e' xonl Israel, scyuch' yi e' awer nak yi najlche'-tz. Ban wok bin tane'n e'chk inca'wl na in yi Ryos yi itajcawil.”
23 Jilone'n tzun Moiséstz scyetz yi e' xonl Israel, nin tzun el tzaj quicy'al yi juna'tz yi oc tan telse'n k'ej Kataj Ryos, nin tzun cu' chibiyoltz tan c'ub. Quib yi tal Ryos tetz Moisés, inin tzun cyulej yi e' xonl Israeltz.