Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 24:19-22 in Aguacateco

Help us?

Levítico 24:19-22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 ”Nin alchok scyetz yil ban quen jun takle'n te'j junt, tajwe'n tan tijol yi mbi cu'n mban.
20 Ko at jun yi ja wak'xij bakil junt ta'n, tajwe'n tan wak'xe'n tetz bakil, ko ja el wutz jun tan junt, tajwe'n tan tele'n wutz yi jun yi me'lsan wutz yi tuch', ko ja el te' jun tan junt tuch', ncha'tz tajwe'n tan tele'n te' yi juna'tz. Bantz tijol yi q'uixc'uj yi na icy'pon tan yi jun yi na lo'on.
21 ”Alchok scyetz yil biy cu'n tawun junt, tajwe'n tan tk'ol xel. Ma na alchok scyetz yil biy cu'n jun wunak, tajwe'n tan cwe'n biyij.
22 ”Na yi e'chk ca'wla'tz nicy' nintu' sbne' scyetz yi e' xonl Israel, scyuch' yi e' awer nak yi najlche'-tz. Ban wok bin tane'n e'chk inca'wl na in yi Ryos yi itajcawil.”