Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 21:9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 21:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 ”Yi ko at jun xun yi me'l jun pale', yil telsaj k'ej stibil tib yil tz'oc tetz wi'tz bnol tetz, na el k'ej yi taj ta'n, nin tajwe'n tan stz'e'se'n itz'enle'n.