Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 21:3-7 in Aguacateco

Help us?

Levítico 21:3-7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 nka jun cyanub yi qui ocnak chmil, nin yi cho'n najlij scyuch', ba'n tzun chimactz wankil yi alma'a'tz.
4 Poro qui'c cuj tan chimacol jun alma' yi ko i'tz jun cyanub yi umnakt.
5 ”Qui'c cuj tan tele'n chijukul xi'il chiwi', nin qui'c cuj tan tele'n chixmatzi' cya'n, nin qui'c cuj tan q'uixpe'n chiwankil.
6 Ma na tajwe'n yi cyak'o'nt quib tan chixcone'n swetz, nin yi quil tz'el k'ej imbi' cya'n na e' na cho'c tan pate'n e'chk tx'ixwatz tzinwutz, nin na cyoy yi pam yi wi'nin xanil swetz, cha'stzun te tajwe'n yil cho'c tetz tz'aknak cu'n.
7 ”Qui'c cuj tan tumewe'n jun pale' tu jun wi'tz bnol tetz, nka tu jun xun yi po'tza'nt, nka tu jun xna'n yi xma'lca'n, na yi e' pale'a'tz jatxij che' tan chixcone'n swetz.