Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 20:4-5 in Aguacateco

Help us?

Levítico 20:4-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ma jalu', ko qui na chixom yi e' wunak te yi jun xtxolbila'tz nin ko quil quim yi jun wunaka'tz cya'n,
5 in tzun contr sbne'-tz te juna'tz, tuml yi najal, nin stz'elk cu'n wa'n swutz, scyuch' yi e' yi ja chixom te'j tan juchle'n quil swutz Moloc.