Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:24 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 Ma le cyaji'n yob, tircu'n yi wutz yi e'chk tze'a'tz, xansok tzinwutz, nin tircu'n wunak ẍchimole' quib tan xanse'n yi e'chk lo'baj.