Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:1 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej nin tzun jilon tzaj junt tir Kataj tetz Moisés itzun saj tloltz: