Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:21 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 ”Quil tzitak' nin jun initxa' tetz yi ryos yi na bi'aj Moloc. Qui tzitelsaj xtx'ix imbi' tan yi jun ajtza'kla'tz. Na yi in wetz in Jehová yi iRyosil.