Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:10-15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:10-15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 ”Quil cyelsaju' chik'eju' squibil quibu', tan tu' yil chiwitbej quibu' tu chimamaju', qui'c na ban ko i'tz me'l chicy'ajlu', nka tal chime'lu'. Qui'c cuj tan chibnolu' jun ajtza'kla'tz.
11 ”Quil tziwitbej itib tuch' yi tal yi txkel itaj, na ni'cu'n itaj tuch', nin i'tz itanub. Qui'c cuj tan ibnol jun ajtza'kla'tz.
12 ”Quil tziwitbej itib tuch' yi tanub itaj, na ite'n nin ẍch'el itaja'tz cya'n ta'n.
13 ”Quil tziwitbej itib tuch' jun stzicy, nka titz'un itxu', na ite'n nin ẍch'el itxu'a'tz cy'a'n ta'n.
14 ”Quil tzitelsaj k'ej stzicy, nka titz'un itaj, tan tu' yil tziwitbej itib tuch' yi txkel, na ncha'tz yi xna'na'tz i'tz itxu' tane'n.
15 ”Quil tziwitbej itib tuch' itlib, na ya'stzun txkel icy'ajl, nin qui'c cuj tan ibnol jun ajtza'kla'tz.