Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:26-28 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:26-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 Nin yi jun yi mben tan stzakpe'n yi chiw tetz Azazel, tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz yi at te'j, nin tajwe'n tan jichine'n, nin ba'n tzun tz'octzajtz le ama'l kale najlche't tircu'n yi e' mas wunak.
27 ”Yi jun tal ne'ẍ tor, tu yi jun chiw yi ja chiquim, tan quil yi e' wunak, nin yi chiẍch'el yi ja opon ticy'le'n le ama'l yi wi'nin xanil, tan jale'n cuybil chipaj, tajwe'n tan cyele'n ticy'le'n joylaj len yi ama'l kale najlche't. Ncha'tz yi chitz'uml, tu chichi'bel, tuml yi e'chk lasu' yi na el ẍchiwankil, tajwe'n tan pate'n cu'n joylaj len yi tnum.
28 Nin yi jun yi tz'ocopon tan pate'n yi e'chk takle'na'tz, tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n yil baj wi' yi munl, at tzun rmeriltz tan toque'n tzaj le yi ama'l kale najlche't tircu'n yi e' wunak.