Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 15:11-12 in Aguacateco

Help us?

Levítico 15:11-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 ”Ncha'tz alchok scyetz yil mac jun yabi'ẍ yi at yi jun jilwutz ya'bila'tz te'j, ej nin ko qui na xtx'aj chan yi k'abtz tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n, na ja wi't oc lac'p il c'ol te'j tane'n jalen yil cu' k'ej.
12 ”Ej nin kol maque'n yi yabi'ẍ jun xaru' yi tx'otx', tajwe'n tan cwe'n pok'lo'n. Nin ko i'tz jun ma'cl yi tze' cu'n tajwe'n yil tx'ajxij cunin.