Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:25-27 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:25-27 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Nin tz'ocopon tzun jak' kul yi jun cne'ra'tz tan yi pale', nin jepon tcy'al mu'ẍ te ẍch'el nin tz'ocopon suk'ultz te yi ẍchi'belil yi ẍchin yi juna'tz yi na xansaj tib. Nin tz'ocopon suk'ul te mamil wi tkan yi sbal, nin ncha'tz te mamil wi k'ab yi sbal.
26 Nin jepon tcy'al yi pale' mu'ẍ te yi aceit, le k'ab yi max,
27 nin copon mu'ul yi wi k'ab yi sbal tul yi aceit yi at le junt k'ab, nin tz'ocopon tan stz'ite'n nin juk tir swutz tkan Kataj Ryos.