Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:10-15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:10-15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Tz'ocopon tzun yi pale'a'tz tan tilwe'n yi ya'bil. Ej nin kol til, yi i'tz jun tx'a'c, yi ja wi't skojax yi xi'il, nin yi at pojil, na tzun elpont yi i'tz jun ya'bil yi quil tz'icy'.
11 Stale' tzun yi pale' yi nk'e'tz tajwe'n tan jople'n yi yabi'ẍ xe jun ca'l, na tech cu'n tib yi ja wi't oc lac'p il c'ol te'j tane'n.
12 ”Poro ko ja ben lo'on lajke'l yi ya'bil te tircu'n wankil yi yabi'ẍ,
13 tz'ocopon tzun yi pale' tan tilwe'n, nin ko na til yi ja noj tircu'n wankil tan yi ya'bila'tz, tajwe'n tzun ltal yi pale' yi xansa'nt yi yabi'ẍ, na ja sakax cyakil yi wankil yi yabi'ẍ, xansa'nt tzun i'-tz, na qui'c il c'ol te'j tane'n.
14 Poro kol tz'opon jun k'ej yil jal tx'a'c te'j yi wankil yi juna'tz ja tzun oc il c'ol te'j tane'n.
15 Nin tajwe'n tz'oc yi pale' tan xmaye'n yi jun tx'a'ca'tz, tan tilol yi ko bintzi nin ja oc lac'p il c'ol te'j. Na yi jun tx'a'ca'tz ja xcye' tan c'ayse'n ẍchi'bel, nin lepra bi' yi jun ya'bila'tz.