Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:38 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:38 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

38 Ma jalu', yi ko ac'sa'nt yi ij, nka cho'n at ij tul a', nin lcu' tx'akxuj wankil yi txuca'tz tibaj, tz'ocopon tzun tetz xan.