Kitaabka Quduuska Ah

Illustration for Kitaabka Quduuska Ah
English Title: Somali Bible
Publisher: Digital Bible Society
Creator: SIM International
Language: Somali

The Holy Bible in the Somali language of Somalia, Adan Jim'ale Version. Completed 2008.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in Kitaabka Quduuska Ah

BILOWGII
BAXNIINTII
LAAWIYIINTII
TIRINTII
SHARCIGA KUNOQOSHADIISA
YASHUUCA
XAAKINNADA
RUUD
SAMUU'EEL KOWAAD
SAMUU'EEL LABAAD
BOQORRADII KOWAAD
BOQORRADII LABAAD
TAARIIKHDII KOWAAD
TAARIIKHDII LABAAD
CESRAA
NEXEMYAAH
ESTEER
AYUUB
SABUURRADII
MAAHMAAHYADII
WACDIYAHII
GABAYGII SULAYMAAN
ISHACYAAH
YEREMYAAH
BAROORASHADII YEREMYAAH
YEXESQEEL
DAANYEEL
HOOSHEECA
YOO'EEL
CAAMOOS
COBADYAAH
YOONIS
MIIKAAH
NAXUUM
XABAQUUQ
SEFANYAAH
XAGGAY
SEKARYAAH
MALAAKII
MATAYOS
MARKOS
LUUKOS
YOOXANAA
FALIMAHA RASUULLADA
ROOMA
1 KORINTOS
2 KORINTOS
GALATIYA
EFESOS
FILIBOY
KOLOSAY
1 TESALONIIKA
2 TESALONIIKA
1 TIMOTEYOS
2 TIMOTEYOS
TIITOS
FILEMON
CIBRAANIYADA
YACQUUB
1 BUTROS
2 BUTROS
1 YOOXANAA
2 YOOXANAA
3 YOOXANAA
YUUDAS
MUUJINTII

Copyright notice for Somali Bible

Copyright © 1979, 2008 Society for International Ministries -- Kenya This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license at http://creativecommons.org/license....