Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 5:3-7 in Aguacateco

Help us?

Jueces 5:3-7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 E'u' jun c'oloj wi'tz rey, quibit tzaju' inyol. E'u' jun c'oloj wi'tz ajcaw, quibit tzaju' inyol. Na ẍchimbitzink nin tetz Kataj. Ẍchimbitzink nin tetz yi kaRyosil yi o' aj Israel.
4 ”Ilu' Wajcaw, yi tele'n tzaju' xo'l wutz cwent Seir, yi tele'n tzaju' swutzak e'chk ama'la'tz cwent Edom, ja jincan yi tcya'j nin ja chucan yi tx'otx' tan yi k'ancyok. Nin ja saj kojxuj jun chin a'bal tanu'.
5 Ja chilucne' cyakil yi e'chk wutz. Ja lucne' yi wutz Sinaí tan xo'w, yi ticy'e'n tzaju' squibaj.
6 Te yi tiemp yi at tzaj Samgar, yi cy'ajl Anat, nin te yi tiemp jalu' yi at Jael, qui nin nxcon yi nim be' cya'n yi e' aj pyaj. Ma na ja xcon e'chk k'ab be' yi chin tza'l nin tan cyewal quib ẍchik'ab alk'om.
7 Ncha'tz tircu'n yi e'chk tal ne'ẍ tnum yi ate' kacwent yi o' Israel, chin tz'inunin tunin e' ban tan xo'w, na cya'l jun nak el tan ak'un tan paj yi xobe'n. Ya'stzun yi tiemp yi jale'n inwalor. Nin ja nimse' inc'u'l, yi in wetz, in Débora, jun scyeri e' xna'n yi at chik'ej skaxo'l yi o' xonl Israel.