Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 5:25 in Aguacateco

Help us?

Jueces 5:25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Na yi kacontra'tz Sísara, nin ben jakol a' tetz. Poro yi Jael qui nin ben tk'ol a', ma na lech mben tk'ol i' tetz. ¡Nin ben tk'ol Jael jun jilwutz lech yi nacnuj, yi chumbalaj nin, tul jun lak yi chin yube'n nin!