Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 5:1-14 in Aguacateco

Help us?

Jueces 5:1-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 I tzun ban te yi jun k'eja'tz, nintzun e' bitzin Débora tu Barac, yi cy'ajl Abinoam, itzun cyaltz:
2 “Tircu'n o' kak'e' len kak'ajsbil swutz Kataj Ryos, na ate' yaj tzone'j Israel yi list quitane'n tan oyintzi', na jalucunin nchicujij yi tpone'n mantar scye'j tan chibene'n tan oyintzi'.
3 E'u' jun c'oloj wi'tz rey, quibit tzaju' inyol. E'u' jun c'oloj wi'tz ajcaw, quibit tzaju' inyol. Na ẍchimbitzink nin tetz Kataj. Ẍchimbitzink nin tetz yi kaRyosil yi o' aj Israel.
4 ”Ilu' Wajcaw, yi tele'n tzaju' xo'l wutz cwent Seir, yi tele'n tzaju' swutzak e'chk ama'la'tz cwent Edom, ja jincan yi tcya'j nin ja chucan yi tx'otx' tan yi k'ancyok. Nin ja saj kojxuj jun chin a'bal tanu'.
5 Ja chilucne' cyakil yi e'chk wutz. Ja lucne' yi wutz Sinaí tan xo'w, yi ticy'e'n tzaju' squibaj.
6 Te yi tiemp yi at tzaj Samgar, yi cy'ajl Anat, nin te yi tiemp jalu' yi at Jael, qui nin nxcon yi nim be' cya'n yi e' aj pyaj. Ma na ja xcon e'chk k'ab be' yi chin tza'l nin tan cyewal quib ẍchik'ab alk'om.
7 Ncha'tz tircu'n yi e'chk tal ne'ẍ tnum yi ate' kacwent yi o' Israel, chin tz'inunin tunin e' ban tan xo'w, na cya'l jun nak el tan ak'un tan paj yi xobe'n. Ya'stzun yi tiemp yi jale'n inwalor. Nin ja nimse' inc'u'l, yi in wetz, in Débora, jun scyeri e' xna'n yi at chik'ej skaxo'l yi o' xonl Israel.
8 ”Ej nin te yi cyoque'n yi e' katanum tan chilok'e'n e'chk chiryosil yi banijt, ilenin ja bajij e'chk il skaxo'l. Ej nin te yi jun tiempa'tz, qui nin jal jun makbil flech skaxo'l, qui nin jal jun spar skaxo'l, qui nin jal jun ma'cl tetz oyintzi' skaxo'l, skaxo'l ca'wunak mil kaxone'n.
9 ”Nin swak'e' chik'ej yi e' wi'tz kasanlar yi o' aj Israel. Na quinin nchicabej chic'u'l tan chibene'n tan oyintzi'. ¡Kacyakil cu'n bin kak'e' len kak'ajsbil tetz Kataj Ryos!
10 ”Ncha'tz e'u', yi na xcon buru' cyanu' tetz chixo'mbilu', yi e'u' yi na chic'ole'u' tibaj balaj xbu'k, cyak'e'u' k'ej Kataj Ryos. Ncha'tz e'u' cyeru', yi quikan cuntu' na chixonu' lakak be', cyak'e'u' k'ej Kataj Ryos.
11 Nin yi e'u' yi na chimol cu'n quibu' kale ate't e'chk julil a', kale na chuc'a'e't cyawunu', ba'n chitxolu' yi ẍe'n cu'n ntx'acon Kataj Ryos. Ba'n chibitzinu'. Nimit chiwi'u' tan talche'n yi ẍe'n ntx'acon Kataj Ryos. Nimit chiwi'u' tan xtxole'n yi ẍe'n nchitx'acon yi e' katanum yi najlche' lakak aldey.
12 ”Ncha'tz in, yi in Débora ba'n tz'el inwatl nin ba'n chimbitzin. Ej nin ncha'tz ilu' teru' Barac, yi cy'ajl Abinoam, nimit c'u'lu' nin tcy'ajwe' ninu' yi e' pres yi ja chicu' tk'abu'.
13 ”Ma yi e' ketz kasanlar yi o' aj Israel, lajke'l chicwe'n pone'n tan oyintzi' scye'j yi e' yi chin cham nin e'. Na ja cyocsaj quib c'ulutxum jak inca'wl. Nin ja chiben yi e' sanlara'tz cwent Kataj tan oyintzi'.
14 Ncha'tz ja chixom yi e' xonl k'ajtzun Efraín ske'j. Cho'n nchisaj le chi ama'lbe'n yi e' xonl Amelec. Ncha'tz ja chixom nin yi e' sanlar cwent Benjamín wutz chicoc. Ncha'tz e' cyajcawil yi e' aj Maquir, e' ultz tan kuch'eye'n. Nin yi e' cyajcawil yi e' aj Zabulón, scyuch' chigobernador, e' ultz.