Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 3:29-30 in Aguacateco

Help us?

Jueces 3:29-30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

29 Nin te jun tira'tz e' quim lo' lajuj mil aj Moab cya'n, nin tircu'n yi e'a'tz yi e' quim, e' len cu'n sanlar yi chin cham nin e'. Cya'l nin jun jak clax ẍchik'ab.
30 Ya'tz cunin tzun bajijtz yi chixcyewe'n scye'j yi e' aj Moab. Ma yi stzaje'n wi' yi jun chin oyintzi'a'tz, nin tzun jal cyen jun tzatzin paz le chitanum yi e' xonl Israel tetz jun mutx' yob.