Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 3:27 in Aguacateco

Help us?

Jueces 3:27 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

27 Ma yi tpone'n le ama'l cwent Israel, nintzun cu' chun ta'n tibaj e'chk ju'wtz yi at cwent yi ama'l Efraín, tan chichakle'n tircu'n yi e' xonl Israel. Tircunin tzun e' bentz licu'nak tzi'n tan oyintzi'. Bajxij Aod ẍchiwutz.