Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 3:19-20 in Aguacateco

Help us?

Jueces 3:19-20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 Ma yi cyopone'n kale ate't yi e'chk teblal yi e'chk ryos yi ate' naka'jil Gilgal, nintzun pakxijt Aodtz te Eglón, itzun taltz tetz: —At jun stziblal yi cy'a'n wa'n tetz teru', ilu' jun c'oloj wajcawil, poro tajwe'n klo' yi kachuc cuntu', stzun Adod bantz. Nintzun cawun nin yi rey scyetz yi e' yi ate' nintz, tan cyele'n.
20 Ej itzun te yi chicyaje'n cyen chichuc tuch' yi rey Eglón, yi cho'n c'olchij xe yi ca'l yi na xcon tetz yi tiemp tetz tz'a', nintzun ocopon ẍkansal tib Aodtz swutz, itzun ben tloltz tetz: —Yi stziblal yi cy'a'n wa'n tetz teru', Ryos mma'lon tzaj, stzun Aod bantz. Yi tbital Eglón yi xtxolbile'j, lajke'l nintzun je'n txicloktz.