Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 21:5-6 in Aguacateco

Help us?

Jueces 21:5-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Ej nintzun e' octz tan jakle'n squibil quib, i tzun na cyaltz: “¿Na' scyetz jun skaxo'l yi qui a'tij yi cwe'n kamolol kib le tnum Mizpa te yi ntaxk nkaben tan oyintzi'?” che'ch tzun na bantz. Na nsken wi't bixe' cya'n yi alchok scyetz yi qui ma'tij te jun molo'n iba'tz, at quimbil.
6 Wi'nin tzun chibisune'n yi e' xonl Israel bantz Betel, tan yi xtxolbil yi mbajij scye'j yi e' xonl Benjamín, i tzun cyaltz: “Mu'ẍt qui nsotz jun k'u'j kaxonl yi o' xonl Israel.