Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 1:34-35 in Aguacateco

Help us?

Jueces 1:34-35 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

34 Ma yi e' amorreo, e' xcye' tan chipitle'n yi e' xonl Dan jalen wi'wtz. Nin qui nin cyak' ama'l scyetz tan chicwe'n mule'n le cu'nak tzaj tulak e'chk ẍk'ajlaj.
35 Nin tan yi xtxolbila'tz nin e' a'tij yi e' amorreo lakak e'chk ama'l yi na chibi'aj: Heres, Ajalón nin Saalbim. Poro yi tele'n tiemp, nin e' quiwix yi e' xonl k'ajtzun Ẍep, nin yi chiquiwixe'n nin e' oc tan chibuchle'n yi e' amorreo, tan e'chk quiw ak'un.