Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 1:33-35 in Aguacateco

Help us?

Jueces 1:33-35 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

33 Ej nin cha'tz nin bajijtz scye'j yi e' xonl k'ajtzun Neftalí. Qui nin e' xcye'-tz tan chilaje'n len yi e' cananeo lakak e'chk ama'l cwent Bet-semes nin cwent Bet-anat. Cyoque'n tzun yi e' xonl Neftalí, tan chibuchle'n tan e'chk quiw ak'un, poro qui nin e' el ojkuj yi e' cananeo, ma na ta'ste'nin e' cyaje'n cyentz tan chinajewe'n ẍchixo'l.
34 Ma yi e' amorreo, e' xcye' tan chipitle'n yi e' xonl Dan jalen wi'wtz. Nin qui nin cyak' ama'l scyetz tan chicwe'n mule'n le cu'nak tzaj tulak e'chk ẍk'ajlaj.
35 Nin tan yi xtxolbila'tz nin e' a'tij yi e' amorreo lakak e'chk ama'l yi na chibi'aj: Heres, Ajalón nin Saalbim. Poro yi tele'n tiemp, nin e' quiwix yi e' xonl k'ajtzun Ẍep, nin yi chiquiwixe'n nin e' oc tan chibuchle'n yi e' amorreo, tan e'chk quiw ak'un.