Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 18:20-22 in Aguacateco

Help us?

Jueces 18:20-22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Wi'nin tzun stzatzine'n yi pale'a'tz te yi xtxolbil yi ben tbital, nin tzun ben tcy'altz yi teblal yi ryos yi sakal cu'n te'j, tuml yi efod tu yi e'chk chiryosil, nin xom nintz scye'j yi e' aj Dana'tz.
21 E' cwe'n tzuntz tbe' cyakil yi e' xonl Dana'tz tuml chinitxa', tuml cyawun, tu cyakil chime'bi'l.
22 Nsken tzun chopon joylaj, yi cwe'n chimolol quib MicaĆ­as tuml yi e' wisin tan chibene'n tan chitz'amle'n.