Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 16:9 in Aguacateco

Help us?

Jueces 16:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ej nin nsken cyen oc tewal Dalila cobox yaj xe tetz witbil, nin tzun ẍch'intz: —¡Sansón, chu'l yi e' filistey tan abiyle'n cu'n! stzun Dalila bantz. Lajke'l nin tzun je'n pak'lul Sansón yi e'chk akwila'tz yi c'alol tetz, chi ik pita' yi ja cu num tan k'ak'. Nin qui nin tzun el chitxum yi e' filistey tetz yi ẍe'n na jal walor Sansón.