Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 16:3-4 in Aguacateco

Help us?

Jueces 16:3-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Poro yi Sansón jalaj ntzi' ak'bal wit, nintzun el tzajtz xe ca'l. Ma yi topone'n swutz yi sawanil yi tnum, nintzun el tzaj buk'ul i' yi jun chin sawana'tz tuml yi marquil yi benak ttx'otx', tuml yi tze' yi at tan pach'e'n len, nin tzun je' nin tekaltz. Ej nin cho'n topone'ntz ta'n jalen wi ju'wtz yi at nakajil yi tnum Hebrón.
4 Ej itzun yi tele'n tiemp, nin tzun pek' Sansón te jun xun yi na bi'aj Dalila. Yi jun xuna'tz cho'n tzun najlijtz le jun joco'j yi na bi'aj Sorec.