Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 16:24-25 in Aguacateco

Help us?

Jueces 16:24-25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 Nin yi quilol wunak Sansón, ncha'tz e', e' bitzin tan lok'e'n wutz yi chiryosil, i tzun na cyaltz: “Yi karyosil ja tak' ama'l sketz tan kaxcyewe'n te Sansón, yi kacontr, yi ilenin ja oc tan xite'n cu'n e'chk kacosech, nin wi'nin kawunakil ja che' quim ta'n,” che'ch tzun na bantz.
25 Wi'nin tzun chitzatzine'ntz, nin tampaj yi tzatzi'n yi ate' cu'nt, nin tzun chijaktz tan tpone'n Sansón ẍchiwutz, tan chitze'ene'n te'j. Nin tzun ben q'uil tetz xetze'. Ma yi tpone'n ẍchiwutz, wi'nin chitze'ene'ntz te'j. Cho'n tzun topone'ntz cya'n txo'l cob chin tkan ca'l.