Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 11:13-14 in Aguacateco

Help us?

Jueces 11:13-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 “Ma jalu' ax wok aj Israel, yi itele'n tzaj wok Egipto, ja cxu'l tan majle'n ka'ama'l, tircu'n yi ama'l yi na xe'tij te yi a' yi na bi'aj Arnón, jalen te a' yi na bi'aj Jaboc yi na tzajpon Jordán. Ma jalu', na klo' kaj yil tzitak'icy' tzaj katx'otx' tan ba'n cu'n,” stzun chireyil yi e' amonita bantz scyetz yi e' ẍchakum Jefté.
14 Chibene'n tzun junt tir coboxt chakum tan Jefté swutz yi chireyil yi e' amonita.