Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 10:1 in Aguacateco

Help us?

Jueces 10:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej itzun bajijtz, yi nsken wi't quim Abimelec, nin tzun jal jun yaj ẍchixo'l yi e' xonl Isacar yi na bi'aj Tola, yi cy'ajl Fúa, nin yi Tolaja'tz i' mamaj yi yaj yi na bi'aj Dodo. Ej nin tzun jal walor i'-tz tan chicolpe'n yi e' aj Israel. Nin yi jun aj colpinla'tz cho'n tzun najlijtz le jun ama'l yi na bi'aj Samir, yi cho'n at wi'wtz cwent Efraín.